s.

mutation;
perversity.

s.

Յեղափոխութիւն. փոփոխականութիւն. խոտորումն. ամօթալի ինչ.

Թողեալ զքաղաքաց գռեհս, զդատաւորաց կաշառառութիւն (ի) յեղադարձութիւնս. (Վրք. ածաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յեղադարձութիւն յեղադարձութիւնք
accusatif յեղադարձութիւն յեղադարձութիւնս
génitif յեղադարձութեան յեղադարձութեանց
locatif յեղադարձութեան յեղադարձութիւնս
datif յեղադարձութեան յեղադարձութեանց
ablatif յեղադարձութենէ յեղադարձութեանց
instrumental յեղադարձութեամբ յեղադարձութեամբք