vn.

cf. Յետնիմ.

չ.

cf. ՅԵՏՆԻՄ. ὐστερέω.

Ի նոսա յետնանայ, որ ոչ յԱստուծոյ պաշտօնէիցն լինել զամենեսին (դիտեմք). (Սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յետնանամ
դու յետնանաս
նա յետնանայ
մեք յետնանամք
դուք յետնանայք
նոքա յետնանան
Imparfait
ես յետնանայի
դու յետնանայիր
նա յետնանայր
մեք յետնանայաք
դուք յետնանայիք
նոքա յետնանային
Aoriste
ես յետնացայ
դու յետնացար
նա յետնացաւ
մեք յետնացաք
դուք յետնացայք
նոքա յետնացան
Subjonctif
Présent
ես յետնանայցեմ
դու յետնանայցես
նա յետնանայցէ
մեք յետնանայցեմք
դուք յետնանայցէք
նոքա յետնանայցեն
Aoriste
ես յետնացայց
դու յետնասցիս
նա յետնասցի
մեք յետնասցուք
դուք յետնասջիք
նոքա յետնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յետնանար
դուք մի՛ յետնանայք
Impératif
դու յետնացի՛ր
դուք յետնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յետնասջի՛ր
դուք յետնասջի՛ք