s.

return;
contumacy, rebellion.

s.

Յետս դարձումն. հեստութիւն. ապստամբութիւն.

Հարան յիս մեղք յետսդարձութեան։ Զոմանս իշխանութեամբ պատրեալ յետսդարձութեամբ. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յետսդարձութիւն յետսդարձութիւնք
accusatif յետսդարձութիւն յետսդարձութիւնս
génitif յետսդարձութեան յետսդարձութեանց
locatif յետսդարձութեան յետսդարձութիւնս
datif յետսդարձութեան յետսդարձութեանց
ablatif յետսդարձութենէ յետսդարձութեանց
instrumental յետսդարձութեամբ յետսդարձութեամբք