adv.

backwards, receding.

cf. ՅԵՏՍ ՅԵՏՍ) յն. ոճով. ὁπισθοφανῶς.

Գնացին յետսերեւակի, եւ ծածկեցին զմերկութիւն հօրն։ Միտք յետսերեւակի գնայ, այսինքն է յետոյ տեսանէ. զամենայն ինչ ամենայն ուստեք ստոյգ տեսանելով. (Փիլ. լին. ՟Բ. 72։)

Յետսերեւակի գնան ծածկեն. (Վրդն. ծն.։)