adj. adv.

long;
a long or great while or time;
— հիւանդանալ, to have a long illness.

adv.

μακράν longe, prolixe. Ընդ երկար. ընդ երկայն ժամանակ ձգեալ. երկնկեկ.

Խօսեցար վասն տան ծառայի քո յերկար. (՟Բ. Թագ. ՟Ե. 19։)

Յերկար հիւանդացեալ վախճանեցաւ. (Խոր. ՟Գ. 12։)

Ճնճղուկ ոչ յերկար, այլ սակաւ ինչ թռչի. (Իսիւք.։)

Խոստանամք չքահանայանալ եւ ոչ քեզ առ յերկարս ի վերայ աշխարհիս մերում։ Չկարացեալք հանդուրժել առ ի յերկարս։ Ոչ եւս առ ի յերկարսն հանդուրժել կարացեալ. (Փարպ.։)

adj.

ՅԵՐԿԱՐ. ա. μακρός longus. Երկարեալ. յերկարաձգեալ.

Ի դորա յերկար խաղաղութեանն եւ մեք առողջութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր։ Հասեալ ի յերկար ծերութիւն՝ վախճանեցաւ. (Եղիշ. ՟Բ։ Փարպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յերկարագոյն

Յերկարակեաց

Յերկարաձգեմ, եցի

Յերկարաձգութիւն, ութեան

Յերկարաձիգ

Յերկարայուշ

Յերկարանամ, ացայ

Յերկարաւոր

Յերկարեմ, եցի

Յերկարիմ, եցայ

Յերկարոգի

Յերկարութիւն, ութեան

Voir tout