va.

to support, to shore or prop up.

ն.

ἑρείδω, ὐπερείδω, ἁπερείδω fulcio, suffulcio. Տալ յենուլ. հաստատել. ամրացուցանել. կռթընցնել.

Յեցուցանէին զնոսա ի տեղի։ Յեցուսցէ զձեռս իւր յորմն. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 28։ Ամովս. ՟Ե. 19։)

Ի վերայ վիմին հաստատնոյ յեցո՛ (զոտսդ). (Ածաբ. պասք. ՟Բ։)

Զդրդուեալ աշակերտսդ յեցո՛ ի ստուգութեան քո յոյս. (Տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յեցուցանեմ
դու յեցուցանես
նա յեցուցանէ
մեք յեցուցանեմք
դուք յեցուցանէք
նոքա յեցուցանեն
Imparfait
ես յեցուցանեի
դու յեցուցանեիր
նա յեցուցանէր
մեք յեցուցանեաք
դուք յեցուցանեիք
նոքա յեցուցանեին
Aoriste
ես յեցուցի
դու յեցուցեր
նա յեցոյց
մեք յեցուցաք
դուք յեցուցէք
նոքա յեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յեցուցանիցեմ
դու յեցուցանիցես
նա յեցուցանիցէ
մեք յեցուցանիցեմք
դուք յեցուցանիցէք
նոքա յեցուցանիցեն
Aoriste
ես յեցուցից
դու յեցուսցես
նա յեցուսցէ
մեք յեցուսցուք
դուք յեցուսցջիք
նոքա յեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յեցուցաներ
դուք մի՛ յեցուցանէք
Impératif
դու յեցո՛
դուք յեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յեցուցանիջիր
դուք յեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յեցուսջի՛ր
դուք յեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընծայեցուցանեմ, ուցի

Խնայեցուցանեմ, ուցի

Ծառայեցուցանեմ, ուցի

Հայեցուցանեմ, ուցի

Նայեցուցանեմ, ուցի

Voir tout