vn.

to overflow with, to run over;
to gorge or glut oneself, to be filled, satisfied, crammed, stuffed;
to be loaded with, to swim in plenty, to wallow or roll in wealth.

չ.

(ի Յեղց, կամ ուղփ. ուղխ. իւղ. կամ թ. էօլէֆէ, ռոճիկ. պ. էլվան խորտէն , խճողել զորովայն) ἁρκέω (հերիքանալ). sufficio, satior πλουτέω (ճոխանալ), dives sum ἑπάρομαι (վերամբառնալ), efferor. լաւ եւս՝ ἁναπίμπλημαι repleor, impleor, expleor. Լիանալ ուտելեօք եւ ըմպելեօք, ընչիւք, եւ այլն. առաւելուլ. մեծանալ. բարձրանալ, յօրանալ. յափրանալ. լցուիլ.

Յղփասցին հօտիւք։ Յորս յղփացան լցան մեծացան (յն. մի բառ)։ Ի չմարթնոցն գովութիւնս բարձրացեալ յղփացեալ. (Երեմ. ՟Լ՟Ա. 24։ Յուդթ. ՟Ժ՟Ե. 7։ Եսթ. ՟Ժ՟Զ. 4։)

Վարձկանքն յղփացեալ են հացիւ։ Յօրանայ եւ յղփանայ այսպիսի կրօնիւք մեր վարդապետութիւնս. (Ճ. ՟Գ.։)

Անուշահոտութեամբն Քրիստոսի յղփանալ. (Նիւս. կուս.։)

Յղփացեալ մեծութեամբն։ Յղփանայ չարեօք մեղաւորացն. (Իսիւք.։)

Յղփանայ, եւ ելանէ արտաքս քան զսահմանն. (Յճխ. ՟Է։)

Ամենայնիւ յղփացեալքն ոչ սպասեն փշրանաց. (Նար. ՟Ծ՟Թ։)

Ամենայն փառաւորութեամբք յղփացեալք յօրանան։ Ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ։ Յղփանային ոսկւով եւ արծաթով։ Ի քաջավայելչութեանն բարիս յղփանալ. (Պիտ.։)

Այսպիսի ախտիւ յղփանան՝ հայելով յընկերացն յառաջատումն եւ ի շնորհս. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յղփանամ
դու յղփանաս
նա յղփանայ
մեք յղփանամք
դուք յղփանայք
նոքա յղփանան
Imparfait
ես յղփանայի
դու յղփանայիր
նա յղփանայր
մեք յղփանայաք
դուք յղփանայիք
նոքա յղփանային
Aoriste
ես յղփացայ
դու յղփացար
նա յղփացաւ
մեք յղփացաք
դուք յղփացայք
նոքա յղփացան
Subjonctif
Présent
ես յղփանայցեմ
դու յղփանայցես
նա յղփանայցէ
մեք յղփանայցեմք
դուք յղփանայցէք
նոքա յղփանայցեն
Aoriste
ես յղփացայց
դու յղփասցիս
նա յղփասցի
մեք յղփասցուք
դուք յղփասջիք
նոքա յղփասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յղփանար
դուք մի՛ յղփանայք
Impératif
դու յղփացի՛ր
դուք յղփացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յղփասջի՛ր
դուք յղփասջի՛ք