adj.

Յորդութեամբ սահեալ. յորդախաղաց. յորդահոս.

Հրախառն կայլակք կողահոս հիւթից յորդասահ վտակաց ամենակեցոյց բոլորիցն արարչի. (Անան. եկեղ։)