s.

exhortation;
parenesis;
homily;

adj. mus.

andantino.

s.

προτρεπή, παραίνεσις exhortatio. Բան յորդորական. յորդորանք. (լծ. լտ. հօրդա՛մէն, ատհօրդա՛ցիօ ).

Յորդորակն, յորդորումն յունկնդրութիւն գրոց։ Յորդորակն. ընթանալ յեկեղեցին, եւ այլն. (Ցանկ. Ոսկ. մտթ.։)

ՅՈՐԴՈՐԱԿ. Հետեւակ եւ գնացք ձայն երգոց։ (Ժմ.։ Տաղ.։ Գանձրն.։)

adj.

ՅՈՐԴՈՐԱԿ. ա. որպէս Յորդելակ.

Ասին սոքա (ա՛, ե՛, է՛) շեշտք՝ վասն յորդորա՛կ ձայնին. (Մագ. քեր.։)

adj.

ՅՈՐԴՈՐԱԿ. ա. որպէս Յորդորական. προτρεπτικός exhortativus.

Խօսք յորդորակ ի մկրտութիւնն. (Բրս. մկրտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յորդորական

Voir tout