cf. Որձ.

ՅՈՐՁ cf. ՈՐՁ. (ոչխար)

Յորձիւք եւ պատարագօք երթիցեն խնդրել զՏէր. (Ովս. ՟Ե. 6։)

Կայցէ ի հօտի նորա յորձ (կամ ի հօտի նորայ՝ որձ). (Մանդ. ՟Զ. ըստ Մաղաք. ՟Ա. 13։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յորձախոր

Յորձան, աց

Յորձանուտ

Յորձնեռանդն

Յորձուտ

Voir tout