adj.

flowing rapidly;
impetuous, rapid;
furious, noisy, clamorous;

s.

whirlpool;
syrtis, quick-sand, moving sands.

adj.

προρρέων profluens եւ այլն. Ունօղ յորձանաց. սահական. եռացեալ.

Ի վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց. (Պիտ.։)

Զյորձանուտ ձորս (հեղեղատաց) լցուցեր. (Կեչառ. աղեքս.։)

s.

Մանաւանդ՝ գ. σύρτις syrtis, gurgo. որպէս Յորձանք. տեղի յորձանօք լի ի մէջ ջրոց. եւ գետ հոսանուտ.

Երկուցեալք՝ թէ գուցէ ի յորձանուտն անկանիցին. (Գծ. ՟Ի՟Է. 17։)

Մինչ դեռ ընդ ալբան գետ անցուցանէր զզօրսն, անկեալ ի յորձանուտ՝ վախճանեցաւ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Եղիսէ զյորձանուտն բաժանէ ընդհարմամբ. (Սկեւռ. ի լմբ.։)