adj.

boiling, foaming;
agitated, furious, turbulent.

adj.

Եռացեալ յորձանօք. ուր իցէ եռանդն իբրու յորձանաց.

Զօրէն յորձնեռանդն հեղեղի. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)

Հուրն՝ արտաքոյ բնութեան յորձնեռանդն զջուրն կացուցանէ։ Եւ ծովն յորձնեռանդն եղեալ ցամաքի. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ։ եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Զ։)