vn.

to be fertile, fruitful, fecund.

չ.

Յուռթի լինել. ուռճանալ. բազմանալ աճմամբ սերնդեան.

Յոր աճեցեալ եւ յուռթացեալ, որդի զհայր փոխանորդեալ. (Շ. վիպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յուռթանամ
դու յուռթանաս
նա յուռթանայ
մեք յուռթանամք
դուք յուռթանայք
նոքա յուռթանան
Imparfait
ես յուռթանայի
դու յուռթանայիր
նա յուռթանայր
մեք յուռթանայաք
դուք յուռթանայիք
նոքա յուռթանային
Aoriste
ես յուռթացայ
դու յուռթացար
նա յուռթացաւ
մեք յուռթացաք
դուք յուռթացայք
նոքա յուռթացան
Subjonctif
Présent
ես յուռթանայցեմ
դու յուռթանայցես
նա յուռթանայցէ
մեք յուռթանայցեմք
դուք յուռթանայցէք
նոքա յուռթանայցեն
Aoriste
ես յուռթացայց
դու յուռթասցիս
նա յուռթասցի
մեք յուռթասցուք
դուք յուռթասջիք
նոքա յուռթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յուռթանար
դուք մի՛ յուռթանայք
Impératif
դու յուռթացի՛ր
դուք յուռթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յուռթասջի՛ր
դուք յուռթասջի՛ք