ՅՕԴԱԿՈՏՈՐ ԱՌՆԵԼ, կամ ՔԱԿՏԵԼ. Կոտորել եւ քակտել զյօդս մարմնոյն. յօդալոյծ առնել. յօդ յօդ յօշատել.

Սրով խողխողեա՛, հրոյ մատնեա՛, յօդակոտոր արա։ Յօդակոտոր արարեալ սպանին. (Ճ. ՟Բ.։ Վրդն. պտմ.։)

Զի թէ էին բազմակապ յօդիւք ոտքն (խղի), բազմայօդքն լքեալ անկանէին, եւ յօդակոտոր ի միմեանց յօդքն քակտէին. (Վեցօր. ՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յօդակոտոր առնեմ

Յօդակոտոր քակտեմ

Voir tout