s.

ՅՕՐԱՆՉ կամ ՅՕՐԱՆՋ. գրի եւ ՅՈՐԱՆՉ, ՅՈՐԱՉ. Արմատ Յօրանչելոյ, իբր յօրանչումն. օրանջք, որոնջ, որոշտալը.

Թէ գայ յօրանջն անասնապէս, պնդեա՛ զշրթունսըդ մարդկապէս. (Կրպտ. ոտ.։)