s.

sheaf of corn;
rick, stack.

s.

Հօրան. որայ. եւ շեղջ ցորենոյ. ըստ յն. բերք. γέννημα fruges.

Որպէս եզին յօրանոյ բերանակապ շուրջ եկեալն ի կալն. (Նիւս. կուս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յօրանամ, ացայ

Յօրանչ

Յօրանջ

Յօրանջեմ, եցի

Յօրանջումն, ման

Voir tout