s.

Յօրինելն, իլն. յօրինուած.

Երրակի յօրինմամբ տաղաւարացն խորհրդոյ. (Շար.։)

Մնայ յիշատակ անդրեօքն՝ հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք։ Զընդձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինեալ յօրինումն կարգաւորութեան։ Զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք։ Գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յօրինումն յօրինմունք
accusatif յօրինումն յօրինմունս
génitif յօրինման յօրինմանց
locatif յօրինման յօրինմունս
datif յօրինման յօրինմանց
ablatif յօրինմանէ յօրինմանց
instrumental յօրինմամբ յօրինմամբք