Որպէս Նախածնօղ. (ըստ յն) կամ նախկին ծնունդ անդստին.

Յառաջնմէ լեալ էին քրիստոնեայք. եւ ի նախածննդենէ անտի (յն. ի նախածնողաց) ընկալեալ էին զբարեպաշտութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 27։)