va.

to tell, narrate or announce beforehand.

ն.

Կանխաւ պատմել. նախաձայնել. ազդել.

Նախապատմօղ մարգարէից՝ զխոնարհելն քո յերկնից. (Շար.։)

Որ առ ի Քրիստոս հաւատք՝ ի մարգարէիցն նախապատմեցաւ. (Նախ. ՟ա. պետ.։)

Զնախապատմեալ շնորհս արարեր մարդկան. (Լմբ. պտրգ.։)

Յանապատի բնակելով մեծին՝ նախապատմեալ եղեն նմա. (Նիւս. ի սքանչ.։)