Ընտրեալ ի սկզբանէ. եւ Նախընտիր.

Ընդունօղ աղօթից, եւ հաճեցօղ պատարագաց նախընտրեալ սրբոցն առաջի քո. (Մաշտ.։)

Լո՛յծ զմեղաց մեր կապանս, նախընտրելոց մաղթանօք եւ ամենայն քոց սրբոց. (Տաղ.։)