adj.

shipwrecked.

adj.

Նաւակոծեալ. եւ Նաւակոծօղ.

Ոչ զհողմն կոծելով, այլ զխաւարային իշխանն առնէր նաւակոծ. (Անան. ի պետր.։)

Ելեալ Պօղոս ի նաւակոծ ծփանաց ալեաց. (Ճ. ՟Ա.։)

ձ.

ՆԱՒԱԿՈԾ ԼԻՆԻՄ, եղէ. ՆԱՒԱԿՈԾԻՄ, եցայ. ձ. ναυαγέω naufragor. Կրել ալէկոծութիւն. եւ Բախիլ նաւու զքարի. նաւաբեկիլ.

Երիցս նաւակոծ եղէ. (՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 25։)

Նաւակոծեցան ի հաւատսն. (՟Ա. Տիմ. ՟Ա. 20։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նաւակոծիմ

Նաւակոծ լինիմ

Նաւակոծութիւն, ութեան

Voir tout