s.

Նետահարելն, իլն.

Համբերել քարաձգութեան եւ նետահարութեան դիւացն. (Մարաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նետահարութիւն նետահարութիւնք
accusatif նետահարութիւն նետահարութիւնս
génitif նետահարութեան նետահարութեանց
locatif նետահարութեան նետահարութիւնս
datif նետահարութեան նետահարութեանց
ablatif նետահարութենէ նետահարութեանց
instrumental նետահարութեամբ նետահարութեամբք