s.

Ներգործութիւն. եւ Ճարտարութիւն, հայթայթանք.

Տեսէ՛ք հնարըս ներգործանաց, դուք մովսէսի որդիք օրինաց (ի ծածկել զյարութիւնն քրիստոսի). (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ներգործանք
accusatif ներգործանս
génitif ներգործանաց
locatif ներգործանս
datif ներգործանաց
ablatif ներգործանաց
instrumental ներգործանաւք