s.

որպէս յն. ἕμφασις . Երեւելի կամ արտաքին նշանակ՝ ներքին եւ աներեւոյթ դիտաւորութեան. ակնարկութիւն իմն. եւ Արտաքին երեւոյթ. շոշորդ, ճոթ մը. ... եւ աչքի երեւցած բան.

Զայլն ի յոգւոջն ծածկեալ. ներերեւութութիւն մատոյց եղելոյն՝ ի խանդաղատանաց գորովոյն, եւ լռեալ դադարեաց. (Փիլ. իմաստն.։)

Որ զի՛նչ յօդս լինին երեւմունք, ոմանք են ըստ ներերեւութեան, եւ ոմանք ըստ ենթակեյութեան. իսկ ներերեւութիւնք՝ իրիդէս, որ են աղեղունք (ծիածանք), եւ ցուպք, եւ այսպիսիքն. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ներերեւութիւն ներերեւութիւնք
accusatif ներերեւութիւն ներերեւութիւնս
génitif ներերեւութեան ներերեւութեանց
locatif ներերեւութեան ներերեւութիւնս
datif ներերեւութեան ներերեւութեանց
ablatif ներերեւութենէ ներերեւութեանց
instrumental ներերեւութեամբ ներերեւութեամբք