ն.

Հիւսել ընդ միմեանս. շարահիւսել. բաղհիւսել. յօրինել.

Ներհիւսեսցո՛ւք քաղցր եղանակ՝ վայելչահիւս երրեակ անձանց. (Շ. տաղ.։)

Փողին ներհիւսին բազմատիպ պատուածք ի թելս բանի. (Նար. մծբ.։)