s.

Նորատեսիլն գոլ։

Իսկ (Նար. խչ.)

Զեւ՛ս գերազանցն նախագիծ նորատեսութեանցն դիտմանց. գուցէ եւ՝ Նորա տեսութիւն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նորատեսութիւն նորատեսութիւնք
accusatif նորատեսութիւն նորատեսութիւնս
génitif նորատեսութեան նորատեսութեանց
locatif նորատեսութեան նորատեսութիւնս
datif նորատեսութեան նորատեսութեանց
ablatif նորատեսութենէ նորատեսութեանց
instrumental նորատեսութեամբ նորատեսութեամբք