vn.

to begin to lower, to darken, to become cloudy;
to be darkened, obscured, overclouded, eclipsed, tarnished.

չ.

Նսեմ լինել. մթագնիլ. խաւարիլ. աղօտանալ. կուրանալ.

Արեգակն նսեմանայ, եւ լուսին ոչ տացէ զլոյս իւր. (Զքր. կթ.։)

Ի մէջօրեայն նսեմացաւ։ Նսեմացեալ դասք եբրայեցւոցն. (Շար.։)

ի նախանձուէն, կամ նախանձու նսեմացեալ. (Մամբր.։ Լմբ. տնտես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես նսեմանամ
դու նսեմանաս
նա նսեմանայ
մեք նսեմանամք
դուք նսեմանայք
նոքա նսեմանան
Imparfait
ես նսեմանայի
դու նսեմանայիր
նա նսեմանայր
մեք նսեմանայաք
դուք նսեմանայիք
նոքա նսեմանային
Aoriste
ես նսեմացայ
դու նսեմացար
նա նսեմացաւ
մեք նսեմացաք
դուք նսեմացայք
նոքա նսեմացան
Subjonctif
Présent
ես նսեմանայցեմ
դու նսեմանայցես
նա նսեմանայցէ
մեք նսեմանայցեմք
դուք նսեմանայցէք
նոքա նսեմանայցեն
Aoriste
ես նսեմացայց
դու նսեմասցիս
նա նսեմասցի
մեք նսեմասցուք
դուք նսեմասջիք
նոքա նսեմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ նսեմանար
դուք մի՛ նսեմանայք
Impératif
դու նսեմացի՛ր
դուք նսեմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու նսեմասջի՛ր
դուք նսեմասջի՛ք