s.

tribulation, difficulty, labour.

adj.

Թուի որպէս պրս. նէսէր, սայէ. Ստուեր, հովանի. կամ հյ. Նժար. որպէս ծանրութիւն. զի նշանակէ՝ Գործ ծանր. աշխատութիւն.

կայ եւ ի (Հին բռ.)

Նսիրել, գործել։ cf. ՆՍԵՀ։

Զապաշխարութեան ի վերայ ածել զնսիր. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անսիրելի

Անսիրելութիւն, ութեան

Անսիրութիւն, ութեան

Անսիրտ

Սէրոնսիրտ

Voir tout