adj.

sedentary;
— կեանք, sedentary-life.

adj.

Որ ինչ հայի ի նիստ. կամ նստօղ, նստեալ.

Յորժամ ցուցանէ զնստականն, (յայտ առնէ) զսուրբն հանգուցեալն ի նոսա զաստուած. (Ոսկ. եբր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շեղանստական

Voir tout