va.

to lower, to diminish;
— զերկաթ, to fine down, to make subtile, to sharpen.

ն.

Նստուցանել ի վայր. ցածուցանել. ճնշել.

(Զերկաթ խիստ) յայնչափ թանձրութենէ նստել, տուայտել, եւ ասեղն մի փոքրիկ գործել. (Սեբեր. ՟Է։)