ՆՍՏՈՒԿ. Ի ՆՍՏՈՒԿ. (իբր ռմկ. մ) Նստելով, նստեալ գոլով.

Ձեր պախրէն եւ կամ ոչխարն նստուկ աղբէր. (Ուռհ.։)

Ի նստուկ մատուցանել զպատարագն. (Մարթին.։)

Լուասցէ զձեռսն ի նստուկ. (Մաշտ. ջահկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նստուկ ի նստուկ

Voir tout