va.

to place on a seat, to seat, to place, to put;
to push in, to thrust;
— զզօրս, to encamp, to pitch a camp;
— զքաղաքաւ, to besiege.

ն.

καθίζω, καθιζάνω sedere facio, colloco κοιμίζω cubare facio καθίημι demitto συστέλλω coarcto, contraho. Տալ նստել. բազմեցուցանել. հանգուցանել. զետեղել. նստեցնել, չոքեցնել.

Նստուցանէ զնոսա ընդ իշխանս։ Տուրք մարդոյ ընդ իշխանս նստուցանեն զնա։ Նստուցանէ զթագաւորս յաթոռս.եւ այլն։

Իսկ (Ծն. ՟Ի՟Դ. 11։)

Նստոյց զուղտսն արտաքոյ քաղաքին առ ջրհորոյ ջրոցն. իմա՛, մակաղեցոյց. չոքեցուց։

Նմանութեամբ՝ Ի ստոր իջուցանել, զիջուցանել. կարճել. դադարեցուցանել. որպէս եւ Ի խորս նստուցանել՝ է Մխել.

Նստուցեալ յաւէտ զինքն ի խոնարհութիւն. (Պիտառ.։)

Ոչ է պարտ ի խոնարհագոյնսն նստուցանել զմիտսն. (Պրպմ.։)

Ոչ գիտեմ, եթէ աստ որպէս զբանս ածաք, եւ երկայնս գործեցաք. վասն որոյ հա՛րկ է անդրէն զբանս նստուցանել. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12. յն. ամփոփել, կամ կարճել.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես նստուցանեմ
դու նստուցանես
նա նստուցանէ
մեք նստուցանեմք
դուք նստուցանէք
նոքա նստուցանեն
Imparfait
ես նստուցանեի
դու նստուցանեիր
նա նստուցանէր
մեք նստուցանեաք
դուք նստուցանեիք
նոքա նստուցանեին
Aoriste
ես նստուցի
դու նստուցեր
նա նստոյց
մեք նստուցաք
դուք նստուցէք
նոքա նստուցին
Subjonctif
Présent
ես նստուցանիցեմ
դու նստուցանիցես
նա նստուցանիցէ
մեք նստուցանիցեմք
դուք նստուցանիցէք
նոքա նստուցանիցեն
Aoriste
ես նստուցից
դու նստուսցես
նա նստուսցէ
մեք նստուսցուք
դուք նստուսցջիք
նոքա նստուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ նստուցաներ
դուք մի՛ նստուցանէք
Impératif
դու նստո՛
դուք նստուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու նստուցանիջիր
դուք նստուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու նստուսջի՛ր
դուք նստուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զնստուցանեմ, ուցի

Voir tout