va.

to write running hand;

fig.

to examine minutely.

ն.

ՆՕՏՐԵՄ որ եւ ՆՕՏԱՐԵԼ. Նօտր գրով գրել. արագ գրչութեամբ օրինակել. կամ մանրամասն քննութեամբ զննել.

Ընթերցեալ տեսաք, եւ փափաքմամբ նօտրեցաք. (Մեծոբ.։)