va.

to cause to keep the sabbath;
to cause to rest or repose from work, to celebrate the sabbath.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ σαββατίζω sabbatizo, sabbatum ago. Տալ շաբաթանալ. հանգուցանել. դադարեցուցանել ի գործոյ. եւ Շաբաթանալ.

Շաբաթացուսջի՛ք զշաբաթս ձեր. (Ղեւտ. ՟Ի՟Գ. 32։)

Եղեն ի ծառայութիւն, մինչեւհաճեսցի տէր ընդ երկիրն դատարկացեալ. շաբաթացոյց զնա, մինչեւ կատարեաց ամս եօթանասուն. (՟Ա. Եզր. ՟Ա. 58։)

Շաբաթացոյց աստուած զԵրուսաղէմ. (Եփր. աւետար. ըստ Լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես շաբաթացուցանեմ
դու շաբաթացուցանես
նա շաբաթացուցանէ
մեք շաբաթացուցանեմք
դուք շաբաթացուցանէք
նոքա շաբաթացուցանեն
Imparfait
ես շաբաթացուցանեի
դու շաբաթացուցանեիր
նա շաբաթացուցանէր
մեք շաբաթացուցանեաք
դուք շաբաթացուցանեիք
նոքա շաբաթացուցանեին
Aoriste
ես շաբաթացուցի
դու շաբաթացուցեր
նա շաբաթացոյց
մեք շաբաթացուցաք
դուք շաբաթացուցէք
նոքա շաբաթացուցին
Subjonctif
Présent
ես շաբաթացուցանիցեմ
դու շաբաթացուցանիցես
նա շաբաթացուցանիցէ
մեք շաբաթացուցանիցեմք
դուք շաբաթացուցանիցէք
նոքա շաբաթացուցանիցեն
Aoriste
ես շաբաթացուցից
դու շաբաթացուսցես
նա շաբաթացուսցէ
մեք շաբաթացուսցուք
դուք շաբաթացուսցջիք
նոքա շաբաթացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ շաբաթացուցաներ
դուք մի՛ շաբաթացուցանէք
Impératif
դու շաբաթացո՛
դուք շաբաթացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու շաբաթացուցանիջիր
դուք շաբաթացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու շաբաթացուսջի՛ր
դուք շաբաթացուսջի՛ք