ն.

ՇԱՐԱԲԵՐԵԼ. συμφέρω confero, simul fero, porto, induco. Բերել ընդ իւր. զոյգ ընդ իւր ի մէջ բերել.

Բնութեամբ առաջին, որ շարաբերի, եւ ոչ շարաբերէ. քանզի յորժամ ասես մարդ, շարաբերի կենդանին. իսկ յորժամ ասես՝ թէ կենդանի, ոչ շարաբերի մարդն։ Մարդն շարաբերէ, եւ կենդանին շարաբերի, եւ ծիծաղականն. քանզի որ ինչ մարդ, նա կենդանի. եւ որ ինչ մարդ, նա եւ ծածաղական. (Անյաղթ պորփ.։)

Ի սահման մարդոյն զիսա (զմահկանացուն) շարաբերել կամք եղեն արտաքնոցն մակացականաց. (Խոսրովիկ.։)