va.

to utter sharply, acutely.

ՇԵՇՏՈԼՈՐԵԼ ՇԵՇՏՈԼՈՐԻԼ. ὁξυτονέω accento acuto noto. Սո՛ւր հնչել. սրածայր յանգիլ.

Շեշտոլորելով ձկտի. (Նիւս. կազմ. ՟Ժ։)