s.

end of a fishing net.

Ըստ Հին բռ. մեկնի՝ Ոմանց. եւ ողոցն տալ, Տագնապել. կամ շտապել. որ են անստոյգ. թերեւս առեալ ի գրոց Եւս. քր. ուր դնի ողոց, իբր յն. ա՛ւթիս, այսինքն դարձեալ. գուցէ ընթերցեալ որպէս յն. օ՛լօս, որ է բոլորովին, ամբողջ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լայնափողոց, աց

Նեղափողոց

Նրբափողոց, աց

Վաճառափողոց

Վարազափողոց, աց

Փողոց, աց

Փողոցաձեւ

Փողոցամէջ

Փողոցայարդար

Փորափողոց

Voir tout