adj.

cold;

adv.

apart, aside;

s.

—ք, hiatus, gap, chasm;

fig.

coldness.

adj.

ψυχρός frigidus. (յորմէ Ուծանալ). Ցուրտ, զով. հով. պաղ.

Հուրս քո այս ո՛յծ է քան զսիրտ քո. (Ճ. ՟Ա.։)

Այն ամենայն մխիթարութիւն ո՛յծ եւ արհա՛մարհեալ էր. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 11։)

Ոյծ, զով. (Հին բռ.։)

adj. adv.

ՈՅԾ. ա.մ. Զատ, զատուցեալ. ուծացեալ.

Որ ինչ մնայ ի ձէնջ առ վաղիւ, ո՛յծ պահեսջիք. (Եփր. ել.։)

s.

ՈՅԾՔ գ. Պաղումն. հովացումն (ի սիրոյ). եւ Անջրպետ. բացատ. բացուած, վիհ. որպէս եւ յն. լտ. χάσμα hiatus.

Տեղւոյն անուն եդեալ դրունս փոսից, առ տեղեաւն՝ որոյ ոյծքն կոչին. (Ագաթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անասնաբոյծ

Անդամալոյծ, լուծի, ծաց, ծից

Անլոյծ, լուծի, ից

Անտառաբոյծ

Բերանալոյծ

Բնալոյծ, ուծի

Բոզաբոյծ

Բոյծ, բուծի

Գազանաբոյծ

Գօտելոյծ

Դժուարալոյծ

Դիւրալոյծ

Երիվարաբոյծ

Լոյծ

Խաշնաբոյծ, բուծի, ից

Խոզաբոյծ

Խոնաւալոյծ

Ծերաբոյծ լինիմ

Կաթնաբոյծ

Հացաբոյծ

Voir tout