s.

backside;
cf. Նստոյ տեղի.

s.

ռմկ. վոռ. յն. օռռօ՛ս, օ՛ռօս. ὅρρος, ὅρος, ἔδρα podex, anus. Երասաան. նստոյ տեղի. եւ Ստորին կողմն կամ յատակ իրաց.

Զբերանն, զքիթն, զաչքն, զականջքն, զոռն, եւ զգոզբերանն։ Ի սնտկի փորն, ի յոռքն։ Կարասի ոռքն։ Կաւէ աման մի՝ ա՛ռ զկէսն, այսինքն զոռի դեհն. (Վստկ.։)

Սեւացան երեսք նորա, եւ եղեն իբրեւ զոռք տապակի. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Ա՛ռ կաստանայ (եւ տնկեա՛). սուր ծայրն ի վայր մնալ պէտք է, եւ զոռքն ի վեր։ Ա՛ռ կուտ արմաւի, եւ զոռքն ի վա՛յր արա, եւ զծայրն ի վեր։ Ներքեւ դդմին ոռիցն. (Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագոռանք

Աթոռ, ոց

Աթոռագործ, աց

Աթոռաժառանգ

Աթոռակ, աց

Աթոռակալ, աց

Աթոռակալութիւն, ութեան

Աթոռակից

Աթոռակցութիւն, ութեան

Ախոռ, ոյ

Ախոռապան, աց

Ախոռապետ, աց

Ականջթոռ

Ամենապոռնիկ

Անթոռն

Անխոռ

Անճոռնի

Անճոռնութիւն, ութեան

Անմոռանալի

Անմոռաց

Voir tout