adj.

painted with gold.

adj.

Ոսկւով նկարեալ. ոսկեհուռն. ոսկեթել.

Երիվարս ոսկէնկար պաճուճանօք. (Յհ. կթ.։)

Զոսկէնկար տիպն ուրարին։ Զանազան կտաւս ոսկէնկար մետաքսից. (Շ. եդես.։ Երզն. քեր.։)

Զոսկենկարս զգեստս. (Եփր. թագ.։)

Ընկենոյր զոսկէնկար վահանն ի թիկունսն. (Օրբել.։)