s.

skipping, tripping, hopping.

s.

Ոստոստելն.

Մարախ ի վերայ երկրի ոստոստմամբ շրջի. (Ճ. ՟Ը.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ոստոստումն ոստոստմունք
accusatif ոստոստումն ոստոստմունս
génitif ոստոստման ոստոստմանց
locatif ոստոստման ոստոստմունս
datif ոստոստման ոստոստմանց
ablatif ոստոստմանէ ոստոստմանց
instrumental ոստոստմամբ ոստոստմամբք