va.

to cause to leap.

ն.

Տալ ոստնուլ. կր. ոստնուլ.

Ջուրն (ի հողոյ) ի վերկոյս ճնշեալ ոստուցանի. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Կառավարել կամեցեալ, ի հմտութենէ հակառակագրին ոստուցեալ՝ յերկիր անկեւ. (Խոր. ՟Բ. 76։)

Որ ի հեռաստանէ զնետս ոստուցանեն. (Պղատ. օրին. ՟Է. (յն. հեռաձգել)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ոստուցանեմ
դու ոստուցանես
նա ոստուցանէ
մեք ոստուցանեմք
դուք ոստուցանէք
նոքա ոստուցանեն
Imparfait
ես ոստուցանեի
դու ոստուցանեիր
նա ոստուցանէր
մեք ոստուցանեաք
դուք ոստուցանեիք
նոքա ոստուցանեին
Aoriste
ես ոստուցի
դու ոստուցեր
նա ոստոյց
մեք ոստուցաք
դուք ոստուցէք
նոքա ոստուցին
Subjonctif
Présent
ես ոստուցանիցեմ
դու ոստուցանիցես
նա ոստուցանիցէ
մեք ոստուցանիցեմք
դուք ոստուցանիցէք
նոքա ոստուցանիցեն
Aoriste
ես ոստուցից
դու ոստուսցես
նա ոստուսցէ
մեք ոստուսցուք
դուք ոստուսցջիք
նոքա ոստուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոստուցաներ
դուք մի՛ ոստուցանէք
Impératif
դու ոստո՛
դուք ոստուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ոստուցանիջիր
դուք ոստուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոստուսջի՛ր
դուք ոստուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդոստուցանեմ, ուցի

Voir tout