adj.

full of worms, crawling, maggotty, rotten.

adj. adv.

Լցեալ կամ լի որդամբք. որդնոտ, որդնոտած.

Եղեալ որդնալից սատակեցաւ. (Գծ. ՟Ժ՟Բ. 29։ Որդնալից հարեալ։ Որդնալից տրորեալ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4։ եւ Ոսկ. փիլիպ. ՟Ի՟Ա։)

Նեխեցաւ մարմինն, եւ եղեւ որդնալից. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Ոմանց նեխեցան բերանք, եւ որդնալից եղեալ լեզուացն՝ կորեան. (Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Ի՟Է.։)