va.

to cause to belch;
to convulse the stomach, to cause to vomit.

ն.

Տալ ործալ.

Որպէս մազն, որ ղօղի յայս կոյս եւ յայն՝ բերանոյն, դժուարակլանելի մնայ, եւ ործացուցանէ. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ործացուցանեմ
դու ործացուցանես
նա ործացուցանէ
մեք ործացուցանեմք
դուք ործացուցանէք
նոքա ործացուցանեն
Imparfait
ես ործացուցանեի
դու ործացուցանեիր
նա ործացուցանէր
մեք ործացուցանեաք
դուք ործացուցանեիք
նոքա ործացուցանեին
Aoriste
ես ործացուցի
դու ործացուցեր
նա ործացոյց
մեք ործացուցաք
դուք ործացուցէք
նոքա ործացուցին
Subjonctif
Présent
ես ործացուցանիցեմ
դու ործացուցանիցես
նա ործացուցանիցէ
մեք ործացուցանիցեմք
դուք ործացուցանիցէք
նոքա ործացուցանիցեն
Aoriste
ես ործացուցից
դու ործացուսցես
նա ործացուսցէ
մեք ործացուսցուք
դուք ործացուսցջիք
նոքա ործացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ործացուցաներ
դուք մի՛ ործացուցանէք
Impératif
դու ործացո՛
դուք ործացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ործացուցանիջիր
դուք ործացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ործացուսջի՛ր
դուք ործացուսջի՛ք