s.

belch, eructation, rising of the stomach.

s.

(յորմէ Ործեալ) Անմարս կերակուր ի վեր տուեալ խառն ընդ լորձունս. խուխ եւ լորձունք. շողիք. սալէա. իբր յն. լտ. ἕρευγμα ructus եւ σίαλον saliva.

Հատանի ործ ի բերանոյն (ասիդայ), եւ յործոյն ծնանի նեէսայն. (Նար. յովէդ.։)

Ի մանկանց բերանոց յոլով ի բաց թափեալ ործն՝ եւ զկերակուրն շաղախէ. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աթոռագործ, աց

Ածխագործ, աց

Ակնագործ, աց

Ակնագործութիւն, ութեան

Ահեկագործ

Աղանդագործ

Աղիւսագործ

Աղիւսագործութիւն, ութեան

Այգեգործ, աց

Այգեգործութիւն, ութեան

Անգործ

Անգործադրելի

Անգործադրութիւն, ութեան

Անգործածութիւն, ութեան

Անգործութիւն, ութեան

Անդրիագործ, ի, աց

Անդրիագործութիւն, ութեան

Անդրիանգագործ

Աներկրագործելի

Անկողնագործ

Voir tout