ՈՐԿՈՐԵԱՅ գրի եւ ՈՐԿՈՐԱՅ, ՈՐԿՈՐՈՅ. cf. ՈՐԿՈՐԱՄՈԼ.

Լեզուանի կոչեսցէ, որկորեայ, ցասնօղ։ Իբրեւ զհէքս եւ որկորեայս։ Որկորայք (կամ որկորոյք) դատարկապորտք։ Որկորեայն (կամ որկորայն), եւ որովայնի ծառայն։ Որկորեայ, եւ անժոյժ. (Ոսկ.։)

Քան զորկորեայսն անժոյժ եւ վատթար. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Առ որկորեայ խորհուրդսն։ Առ որկորեայ անձնն. (Եւագր. ՟Ի։)

Քան զորկորէիցն եւ զարբեցողացն։ Զի՞նչ կոչեցից, պարկե՞շտս, եթէ որկորեայս։ Յորկորիցն եւ ի ծուլիցն. (Եփր. պհ. կամ Մանդ.։)