s.

liquid-measure, liquidometer;
cyathus (Roman measure, ounces).

s.

Բառ անծանօթ՝ որպէս ափ ձեռին կամ աման ինչ, կշիռ, եւ այլն. տե՛ս եւ ՈՐԴ.

Ո՞ չափեաց ձեռամբ իւրով զջուրս. զոր այլ թարգմանքն որոթով ասեն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դորոթէոս, սիւ

Voir tout