vn.

cf. Յօրանջեմ.

Առաւել ռմկ. իբր Յօրանջել։ (Բժշկարան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես որոշտամ
դու որոշտաս
նա որոշտայ
մեք որոշտամք
դուք որոշտայք
նոքա որոշտան
Imparfait
ես որոշտայի
դու որոշտայիր
նա որոշտայր
մեք որոշտայաք
դուք որոշտայիք
նոքա որոշտային
Aoriste
ես որոշտացի
դու որոշտացեր
նա որոշտաց
մեք որոշտացաք
դուք որոշտացէք
նոքա որոշտացին
Subjonctif
Présent
ես որոշտայցեմ
դու որոշտայցես
նա որոշտայցէ
մեք որոշտայցեմք
դուք որոշտայցէք
նոքա որոշտայցեն
Aoriste
ես որոշտացից
դու որոշտասցես
նա որոշտասցէ
մեք որոշտասցուք
դուք որոշտասջիք
նոքա որոշտասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ որոշտար
դուք մի՛ որոշտայք
Impératif
դու որոշտա՛
դուք որոշտացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու որոշտասջի՛ր
դուք որոշտասջի՛ք