s.

flux, laxity, looseness, diarrhoea, scouring.

s.

Իբր Որովայնալուծութիւն. լուծութիւն կամ լուծումն որովայնի. փորը քշելը, փորհարութիւն.

Անկաւ յորովայնածութեան ախտս. (Մխ. առակ. ՟Ծ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որովայնածութիւն որովայնածութիւնք
accusatif որովայնածութիւն որովայնածութիւնս
génitif որովայնածութեան որովայնածութեանց
locatif որովայնածութեան որովայնածութիւնս
datif որովայնածութեան որովայնածութեանց
ablatif որովայնածութենէ որովայնածութեանց
instrumental որովայնածութեամբ որովայնածութեամբք