s.

hiding-corner, lurking-place;
cf. Որջ.

s.

Տեղի որջանալոյ. որջ կաղաղ.

Գռոթ տուեալ յանձն իւր որջարանաց. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որջարան որջարանք
accusatif որջարան որջարանս
génitif որջարանի որջարանաց
locatif որջարանի որջարանս
datif որջարանի որջարանաց
ablatif որջարանէ որջարանաց
instrumental որջարանաւ որջարանաւք